OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Aktualizováno dne 3.7.2019.

Vážení návštěvníci našich webových stránek!

1. ÚVOD

Společnost European Data Project s.r.o. je součástí nadnárodní skupiny Novomatic Group, jejíž část (podskupina) působí v České republice a Slovensku v rámci skupiny společnosti European Data project s.r.o., IČ: 610 63 517, (dále také jako „EDP“) Následující společnosti jsou součástí skupiny EDP:

Společnosti působící v České republice v rámci skupiny Novomatic Group (v ČR a SK EDP):

European Data project s.r.o., IČ: 610 63 517, sídlem č.p. 146, 683 01 Komořany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68027

European Data Industries s.r.o., IČ: 253 04 615, sídlem č.p. 146, 683 01 Komořany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23594

Paradise Casino Admiral, a.s., IČ: 253 36 991, sídlem č.p. 146, 683 01 Komořany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2294

ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s., IČ: 262 32 375, sídlem č.p. 146, 683 01 Komořany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3438

American Game s.r.o., IČ: 255 71 354, sídlem č.p. 146, 683 01 Komořany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34509

EVOL a.s., IČ: 630 78 309, sídlem č.p. 146, 683 01 Komořany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5719

(dále jako „skupina“)

Společnosti působící na Slovensku:

CBG, spol. s r.o., IČ: 00 896 292, sídlem Stará Prievozká 2, Bratislava 821 09, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 648/B

CBG MR, spol. s. r.o., IČ: 52 017 435, sídlem Stará Prievozská 2, Bratislava 821 09, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 133118/B

Unifin, spol. s r.o. IČ: 35 802 359, sídlem Stará Prievozská 2, Bratislava 821 09, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 23097/B

EWS, spol. s r.o., IČ: 31 357 890, sídlem Stará Prievozská 2, Bratislava 821 09, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 5715/B

Stardust, spol. s r.o., IČ: 30 998 689, sídlem Stará Prievozská 2, Bratislava 821 09, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 121798/B

Pro skupinu je ochrana vašich údajů velmi důležitou záležitostí a chtěli bychom, abyste mohli navštěvovat naše webové stránky bez obav. Využívání naší webové nabídky je možné zásadně bez zadávání osobních údajů. Následující prohlášení o ochraně dat poskytuje úplný přehled toho, jak skupina ručí za ochranu vašich údajů a jaký druh dat k jakému účelu je získáván.

2. ZPRACOVÁNÍ DAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Při návštěvě webových stránek využíváme nástroje cookies. Zpracováváme osobní údaje technického typu, které z titulu oprávněného zájmu využíváme ke zlepšení služeb a statistickým účelům.

Ukládají se také osobní údaje, které zadáváte sami při vstupu do formulářů „Odpověď na pracovní nabídku“ a „Kontaktní formulář“. Výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány po dobu vámi uděleného souhlasu.

3. POLITIKA OCHRANY A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana dat, soukromí, bezpečnost informací a spolehlivost jsou pro skupinu základem pro stabilních a úspěšných vztahů se zákazníky, které se řídí následujícími zásadami.

3.1 Zásady ochrany dat

Ochrana soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitou záležitostí.

Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávané skupinou jsou v souladu s ustanoveními GDPR, příslušných národních zákonů a dalších právních předpisů. Mezi důležité postupy skupiny patří vyhodnocování možných rizik v procesu zpracování, evidence a uchovávání osobních údajů vedoucí k předcházení chybám ve zpracování a v kritických případech k úniku osobních údajů. Tento interní systém a metody zpracování jsou zárukou neustálého zlepšování ochrany osobních údajů a zvyšování úrovně ochrany v rámci celé skupiny.

3.2 Zákonnost zpracování a účel zpracování

Skupina zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 GDPR a dalšími obecně právními předpisy. Jedná se zejména o zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností, pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy či jiného právního vztahu nebo je zpracování prováděno na základě souhlasu. Zpracování osobních údajů probíhá po dobu existence právního vztahu, v návaznosti na zákonné lhůty po jeho skončení, případně do odvolání souhlasu. V případě zpracování na základě některého ze zájmů dle čl. 6 GDPR jsou osobní údaje zpracována po dobu trvání tohoto zájmu.

3.3 Předávání a přenechávání dat

Osobní údaje jsou předávány v rámci skupiny Novomatic Group v České republice pak v rámci skupiny EDP v případě oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu. Skupina nepředává osobní údaje třetím stranám mimo Evropskou Unii a mezinárodním organizacím. Výše uvedené se nevztahuje na situace, kdy skupina musí osobní údaje poskytnout na základě zákonné povinnosti nebo mezinárodní smlouvy.

3.4 Bezpečnost dat

Metody používané skupinou pro zpracování vašich osobních údajů (hardware, software, síť, infrastruktura) odpovídají příslušnému stavu zabezpečovací techniky a technologií.

3.5 Právo na informace, opravu a omezení zpracování

Máte právo na informace o osobních údajích uložených o vaší osobě, jejich původu a také o příslušných příjemcích předání a účelu jejich zpracování. Skupina tyto informace sdělí na základě písemné žádosti zaslané na adresu uvedenou níže. Pokud by vyšlo najevo, že zpracováváme nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu či omezení jejich zpracování.

3.6 Právo odvolání souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V tomto případě nebudeme vaše osobní údaje dále používat a budou vymazány. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

3.7 Právo vznést námitku

V souladu s GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděné skupinou.

3.8 Právo podat stížnost

Pokud máte za to, že při zpracování vašich osobních údajů došlo porušení právních předpisů, máte v souladu s GDPR právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.9 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

V rámci plnění právních povinností v souvislosti s provozováním hazardních her dochází k automatizovanému rozhodování při zpracování osobních údajů. Automatizované rozhodování společnost využívá ke kontrole osobních údajů nežádoucích osob, kterým nemůže být umožněna účast na hazardních hrách ať už na základě práva národního, unijního či mezinárodního.

3.10 Kamerové záznamy

Skupina provozuje kamerový systém za účelem ochrany majetku a zdraví, popř. v souladu s povinnostmi vyplývajících z právních předpisů. Tyto záznamy jsou uchovávány v souladu s obecně platnými právními předpisy. Ve vztahu k provozování hazardních her skupina dále provozuje kamerové systémy také v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách dle schválených kamerových schémat místními úřady. Tyto záznamy jsou ze zákona ukládány po dobu 2 let.

3.11 Další informace

Vaše důvěra je pro nás mimořádně důležitá, proto byla zřízena pozice Pověřence pro ochranu osobních údajů, který vám poskytne dodatečné informace a pomoc. V případě dalších dotazů ohledně používání a využití vašich osobních údajů se prosím písemně obraťte na Martin Lajza, Komořany 146, 683 01 Rousínov nebo e-mailem gdpr@edpsro.cz.

Preferovaným komunikačním jazykem jsou čeština a angličtina.

Tyto zásady jsou vypracovány ve třech znění, a to v českém, německém a anglickém. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi platí verze česká.