VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

společnosti European Data Project s.r.o.

Společnost European Data Project s.r.o., IČO: 61063517, se sídlem č.p. 146, 683 01 Komořany v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen „Směrnice“) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) zřídila vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které pro společnost vykonávají práci či obdobnou činnost (dále jen „oznamovatelům“), a které se o protiprávním jednání souvisejícím s činností společnosti dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní či obdobné činnosti a chtějí to oznámit.

Oznámení lze podat pouze příslušné osobě:

Příslušná osoba pro vnitřní oznamovací systém společnosti je Mgr. Martin Lajza.

Oznamovatel může učinit oznámení následujícími způsoby:

  1. písemně, a to v listinné podobě, které je možné zaslat na adresu European Data Project s.r.o., č.p. 146, 683 01 Komořany s tímto označením obálky: „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám Příslušné osoby“,
  2. písemně, a to v elektronické podobě na e-mailovou adresu mlajza@edpsro.cz,
  3. ústně na telefonní linku +420 720 033 793 v pracovních dnech v čase 9:00 – 17:00
  4. osobní jednání (je třeba dohodnout s příslušnou osobou – Mgr. Martinem Lajzou předem telefonicky na čísle +420 720 033 793).

Oznamovatel může využít i oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. V případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefonní číslo či e-mailovou adresu, jejichž prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení a ochranu oznamovatele.

Společnost jako povinný subjekt dle zákona v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje přijímání oznámení od osob, které nevykonávají  pro společnost závislou práci v pracovněprávním vztahu, vojenskou, bezpečnostní nebo státní službu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi nebo stáž.

Před podáním oznámení si ve vlastním zájmu řádně přečtěte níže uvedené „Informace pro oznamovatele před podáním oznámení“.

Informace pro oznamovatele před podáním oznámení

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle § 345 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, vnímáno jako křivé obvinění.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen určit, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (viz níže), a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení. Komplexní informace pro oznamovatele lze nalézt na: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/.